Ósme Mistrzostwa Wrocławia w Scrabble pod patronatem honorowym Wojewody Dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupy i Senatora RP Jarosława Obremskiego • 29-30 września, Wrocławski Klub Anima

Nagrody

Prze­wi­du­jemy nagrody:
– pie­niężne i rze­czowe
(nagrodę finan­sową za I miej­sce ufun­do­wał Wro­cław­ski Klub Anima)
– dla Naj­lep­szego Debiu­tanta
– dla Naj­lep­szego Zawod­nika z Dol­nego Śląska

Dla wszyst­kich debiu­tan­tów - mie­sięczne kody na Zagraj PL.

Dodat­kowe atrak­cje, kon­kursy i nagrody loso­wane w trak­cie turnieju.

© 2012 WKS Siódemka • nie widzisz tekstu?