Ósme Mistrzostwa Wrocławia w Scrabble pod patronatem honorowym Wojewody Dolnośląskiego Aleksandra Marka Skorupy i Senatora RP Jarosława Obremskiego • 29-30 września, Wrocławski Klub Anima

Niezbędne informacje

Miej­sce gry
Wro­cław­ski Klub Anima, ul. Pil­czycka 47
http://​www​.klu​ba​nima​.pl/

Wpi­sowe
20 zł (19 zł + 1 zł na cele sta­tu­towe PFS) za dzień
człon­ko­wie PFS z aktu­al­nie opła­co­nymi skład­kami — 12,5 zł za dzień
człon­ko­wie WKS Sió­demka z aktu­al­nie opła­co­nymi skład­kami – 12,5 zł za dzień
mło­dzież szkolna — 7,5 zł za dzień (do liceum włącz­nie)
debiu­tanci — bez opłat

Kon­takt w spra­wach orga­ni­za­cyj­nych
Tomasz Sucha­nek, 507-049-917

© 2012 WKS Siódemka • nie widzisz tekstu?